OBCHODNÍ PODMÍNKY

Dita Krhovská
Sídlo: Jažlovická 1317, Praha 11
IČO: 66040124
(dále také jen „Prodávající“)

www.ditakrhovska.cz (dále jen "web")

"Kupující" je ten, kdo prostřednictvím webu www.ditakrhovska.cz uzavře se mnou jako s Prodávajícím "Kupní smlouvu", a tím koupí online produkt.

Pod pojmem "Online produkt" jsou myšlené online kurzy a další online produkty (např. meditace), které nabízí Prodávající na svém webu.

I. Obecná ujednání

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se zájmem či využitím služeb na webu www.ditakrhovska.cz mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem (jiná fyzická osoba).
Tyto obchodní podmínky se uplatní jak v případech, kdy je Kupujícím právnická osoba nebo fyzická osoba, která jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tak v případech, je-li Kupujícím fyzická osoba – spotřebitel.
Prodávající zřídil pro zákazníky možnost registrace do jejich jednotlivých účtů, jejichž prostřednictvím zákazník realizuje své objednávky služeb či služby přímo využívají. Při registraci je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit účet, pokud kuující porušil své povinnosti vyplývající z těchto podmínek či z dalších ujednání (vč. uzavřených smluv) mezi Prodávajícím a Kupujícím.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, za bezpečnost svého hesla a zamezení přístupů neoprávněných osob ke svému účtu odpovídá kupující.
Prodávající si vyhrazuje právo, že služby jím prezentované nemusí být vždy dostupné.
Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb, dále také jen „smlouva“) mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká akceptací doručené objednávky, která je Prodávajícím zaslána Kupujícímu na jeho emailovou adresu.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává online produkt na webu, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2. POPIS ONLINE PRODUKTU

Na webu je uveden podrobný popis nabízeného online produktu, včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co čtenáři může přinést a v jakém formátu je poskytován. Veškeré prezentace uvedené na webu jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ ONLINE PRODUKTU

Pro objednání online produktu přes web slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, email, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky je vám umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup“.

O obdržení objednávky vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

III. Cena a platební podmínky

Kupující získává přístup ke službám po zaplacení plné stanovené ceny, není-li u jednotlivých služeb stanoveno jinak.
V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby a způsoby její úhrady bezhotovostním převodem (kdy se stanovuje lhůta splatnosti 14 dnů).
Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.
Není-li výslovně stanoveno jinak, nelze slevy Prodávajícího vzájemně kombinovat.

1. CENA PRODUKTU
Na webu je vždy uvedena i aktuálně platná cena produktu. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webu uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Dokončit nákup“) je proto již konečnou cenou.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY
Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
– Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a online produkt co nejdříve dodán.
– Bezhotovostně okamžitým bankovním převodem pomocí platebních tlačítek bank. Tento převod zajišťuje společnost ComGate Payments, a.s.
– Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned). Platby kartou zajišťuje taktéž společnost ComGate Payments, a.s.

Společnost Comgate poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s.
– Základní vysvětlení o průběhu plateb najdete zde: https://help.comgate.cz/docs/o-platebnich-metodach

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové
IČ: 27924505, DIČ: CZ27924505
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webu nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY
V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 10 dnů od potvrzení přijetí objednávky (tedy od uzavření Kupní smlouvy). Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. V případě online platby kartou je kupní cena splatná bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy.

O přijetí platby vám vystavím fakturu, kterou u platby online platební kartou obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Online produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

IV. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ ONLINE PRODUKTU
Ebook ve formátu .pdf, meditace ve formátu .mp3, případně online kurz ve formě videí a .pdf materiálů, bude zaslán po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít.

2. DODACÍ LHŮTA
Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude onlline produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou bude online produkt dodán obratem po provedení platby.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU
S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

4. Po dodání online produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

V. Další ujednání

Prodávající je vykonavatelem autorských práv k webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Prodávající je vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Prodávajícího či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby vč. článků, fotografií, grafických prvků apod.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující je v pozici spotřebitele a je oprávněn od smlouvy uzavřené s Prodávajícím prostředky komunikace na dálku odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodů. V takovém případě mu Prodávající bezodkladně vrátí uhrazenou cenu či její poměrnou část (s ohledem na užití služby) bezhotovostním převodem na účet zákazníka. Tento postup se neuplatní, byla-li před uplynutím uvedené lhůty smlouva ze strany Prodávajícího již splněna. Objednáním a zaplacením online produktu výslovně Kupující souhlasí s tím, že digitální obsah bude dodán Kupujícímu bezprostředně, resp. do 3 pracovních dnů po provedení úhrady.
Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či jednání při užití webu a služeb Prodávajícího kupujícím. Odstoupení je účinné doručením oznámení Kupujícímu.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím ze smlouvy.
Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou. Vadu je povinen uplatnit na emailovou adresu  krhovskadita@gmail.com bezodkladně po jejím zjištění a může se domáhat a) nahrazením bezvadným plněním, b) doplněním či poskytnutím náhradní služby, c) slevy z ceny.

VI. Závěrečná ustanovení

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v příslušných sekcích našeho webu.
Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

V Praze dne 1. 9. 2022